ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಗಿಸುವುದು

  • Bending Plywood

    ಬಾಗಿಸುವ ಪ್ಲೈವುಡ್

    ROCPLEX ಬಾಗುವ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

    ROCPLEX ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೈವುಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.